Datum Titel Alternativ
2024-04-26 Produktionsstörningar tyngde Q1-resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-02 Tufft avslut på 2023, men lovande utsikter för 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Motståndskraftig lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-24 Starka finanser ger stöd i en tuff massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2023 | Rottneros

Stabil start på 2023, men med tydliga utmaningar framöver

 

Q1-resultatet signalerar en stabil start på året

Nettoomsättningen ökade med 13% till 744 mkr (660) och EBIT var 149 mkr (145), vilket resulterade i en EBIT-marginal på 20%. Positiva pris och valutaeffekter påverkade EBIT positivt med 130 mkr och volym- och produktmix adderade ytterligare 22 mkr. En kraftig kostnadsinflation för insatsvaror ökade de rörliga kostnaderna med 130 mkr, medan de fasta kostnaderna var marginellt högre med 1 mkr. Efterfrågan i flera av nischerna är fortsatt god trots konjunkturnedgången, vilket avspeglade sig i en ökad produktion och oförändrade leveranser av sulfatmassa. Ett operativt kassaflöde på 104 mkr (-1) och en nettokassa på 475 mkr signalerar styrka givet konjunkturavmattningen.

Väl rustad för tuffare tider framöver

Sjunkande efterfrågan, fallande priser, fortsatt höga kostnader och en potentiellt svagare dollar skapar tydliga utmaningar framåt. Vi har redan tagit höjd för de negativa faktorerna i våra vinstestimat för 2023. Rottneros har idag en välinvesterad och kostnadseffektiv verksamhet. Vi välkomnar de två investeringsprojekten i utökad kapacitet för CTMP-massa och förnyelsebar energi som kommer bidra till en förbättrad lönsamhet över en konjunkturcykel. Avvecklingen av slipmassalinjen kommer att bidra till att minska kostnadsvolatiliteten och höja marginalerna.

 

Värdering och starka finanser ger stöd till aktien

Vi gör endast småjusteringar i våra estimat för 2023-24, men höjer våra estimat för 2025 som en följd av investeringarna. Rottneros har starka finanser, vilket återspeglas i en soliditet på 66% och en robust nettokassa på 475 mkr. Aktien värderas idag till 20% rabatt på eget kapital, P/EK 0,8x, vilket är en historiskt låg nivå. Givet att bolaget har haft ca 15% snittavkastning på eget kapital de senaste fem åren och minst 10% (EPB estimat) de kommande tre åren upprepar vi vårt motiverade värde på 14-15 kronor. Vi ser tydliga lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med sitt eget kapital.

 

2023-04-26 Analyskommentar - Stabil start på 2023 trots en tydlig konjunkturavmattning Visa Stäng
2023-02-07 Väl rustad för potentiella utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Tecken på att den heta massmarknaden svalnar Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3