Datum Titel Alternativ
2022-02-25 Q4 i enlighet med förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Första kommentar på Q4 Visa Stäng
2022-01-28 Nyemission möjliggör fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Rapport för H1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-28 Nav-uppdatering Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-08 Avslutar händelserikt år Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Substansvärdet ökar i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Planenliga förvärv under perioden Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Jun 2020 | Skogsfond Baltikum

Nyemission för att finansiera fortsatta förvärv

Skogsfond Baltikums pågående nyemission ska finansiera förvärv av skogsfastigheter på den Baltiska marknaden. Den baltiska skogen har flera attraktiva egenskaper, bland annat är den billigare än den svenska och har historiskt uppvisat en högre kvot mellan förvärv och avyttring. Vi anser att bolaget har god förmåga att förvärva skogsfastigheter och bedömer att förvärvspriset per kubikmeter är 21 – 25 EUR. Vi tror på en bruttotillväxt om 4,7 %, en avverkningskvot om 1,2 – 1,5 och en slutlig portföljpremie om 20 %. Premien motiveras bland annat av det ökade intresset hos institutionella investerare att förvärva stora skogsportföljer i regionen. Vår värdering baseras på att avkastning från förvaltning och från slutlig portföljpremie diskonteras separat och summeras. Vi ser ett motiverat värde om 129 EUR per aktie.

Nyemission för fortsatta förvärv

Skogsfond Baltikum genomför just nu en nyemission för att finansiera fortsatta förvärv av fastighetsbestånd i Baltikum. Målet är att förvärva och underhålla skogsbestånden med målet att sälja hela skogsbeståndet till en premie efter den planerade löptiden fram till 2026. Skogsfond Baltikum skiljer sig från traditionella skogsbolag genom den uttalade strategin att avyttra portföljen efter löptiden.

Lukrativa tillgångar

Baltisk skog medför exponering mot ett tillgångsslag med hög tillväxt och låga förvärvskostnader. Skogsbeståndet i Baltikum är fragmenterat och en normal fastighet är fördelad mellan olika trädslag. Skogsfond Baltikum har en affärsidé som bygger på att ackumulerade skogsfastigheter historiskt har sålts till en premie, och att värde därmed kan genereras genom att förvärva ett stort antal små fastigheter.

Värdering

Värderingen baseras på ett förvärvspris per m3 om EUR 21 – 25, bruttotillväxt i skogsbeståndet om 4,7 %, en avverkningskvot om 1,2 – 1,5 under löptiden och en slutlig portföljpremie om 20 %. I vår initieringsanalys värderade vi portföljpremie och avkastning från förvaltning separat. Vi diskonterade resultat från delarna med hänsyn till samtliga avgifter och kostnader förenade med verksamheten. Vårt bedömda värde per aktie är 129 EUR.

2020-05-18 Pengar växer på träd Ladda ner | Visa Stäng