Datum Titel Alternativ
2024-02-16 Står väl rustade för att fokusera på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Analyskommentar - Växer med DMedical till Norge Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Analyskommentar - Växer med Ahlsell till Finland Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-05 Analyskommentar - Förlänger avtalet med Bilia Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
Analys | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll

 

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Q3 är säsongsmässigt svagt, vilket främst beror på att fordon under sommartid inte blir lika smutsiga, vilket leder till färre tvättar. Trots att nybilsförsäljningen sjönk med 20% under kvartalet uppvisar fordonssegmentet tillväxt på 8%. Vi tror orsaken är en kombination av att Greenium fortsätter ta marknadsandelar och att tidigare kommunicerade prishöjningar gått bra. Hygien, som är bolagets näst största segment växte med 26% och bolaget ser en normalisering av efterfrågan.

Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser vilket drabbar bolagets inköpspriser. Vi ser därför en fortsatt minskad bruttomarginal 36,3% jämfört med 38,8% föregående år, men en ökning mot föregående kvartal då bruttomarginalen uppgick till 32,6%. Vi tolkar detta som att prisökningarna gett effekt samt att både råvaru- och energipriserna i Europa har kommit ned sedan föregående kvartal.

EBITDA för perioden uppgick till 5,7 mkr (5,3), vilket innebär en EBITDA-marginal om 8,7% (9,3%). Marginalkontraktionen beror på den lägre bruttomarginalen. Clemondo fortsätter att uppvisa god kostnadskontroll vilket återspeglas i att OPEX minskat som andel av omsättningen jämfört med föregående år.

Vi ser positivt på att bruttomarginalen stiger jämfört med tidigare kvartal detta år, samtidigt som ledningen fortsätter uppvisa en god kostnadskontroll. Det är också positivt att segmentet fordon fortsätter att växa trots minskad nybilsförsäljning, vilket vi ser som en indikation på att Clemondo tar marknadsandelar samt att prisökningarna går igenom. Vi återkommer med en djupare analys.

2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024